Zlepšujeme kvalitu poskytovaných sociálních služeb

Jihomoravský kraj v roce 2019 realizoval následující opatření:

  1. Ředitelé sociálních služeb musí prokazatelně realizovat opatření ve prospěch naplňování oprávněných potřeb svých klientů. Metodické vedení pro ně představují „regionální karty Jihomoravského kraje“, které definují základní oblast potřeb, které musí umět sociální služba řešit. (Potřeby každodenního života klientů včetně pomoci se zvládáním základních potřeb v oblasti hygieny a stravování.)
  2. Ředitelé krajských příspěvkových organizací jsou hodnoceni podle svých schopností průběžně zjišťovat zpětnou vazbu o kvalitě péče ve svém zařízení. Jsou kontrolovaní, zda mají sestavený systém sebehodnocení a provádí průběžnou kontrolu kvality svých služeb. Při krajských kontrolách provádíme konzultaci kvality poskytovaných služeb s klienty.
  3. Jihomoravský kraj také dlouhodobě realizuje projekty rozvíjející odbornost a dovednosti pracovníků na specifické potřeby klientů. Projekt gerontologické a organizační supervize, který probíhá v příspěvkových organizací je zaměřen na odbornou podporu pro klienty a pečující v zařízeních domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Projekt je realizován již od roku 2010. (kultura stravování, aktivizace, paliativní péče)

Současně jsem si vědom, že ani sociálním službám se nevyhnou chyby i lidská selhání, která bohužel dopadají na zranitelné klienty. Pro předcházení těmto situacím máme nastaveny i další kontrolní mechanismy, kdy se úřad zabývá každou stížností klientů, rodinných příslušníků nebo zaměstnanců. Na základě takto vyhodnocených stížností provádíme hloubkové a nezávislé kontroly, které mají za cíl předcházet špatnému zacházení.

V Brně dne 2. 12. 2019

Mgr. Marek Šlapal

Náměstek hejtmana JMK

Tel.: 737 709 680

www.marekslapal.cz