Systematická podpora handicapovaným

Transformační proces v sociálních službách vede k uskutečňování změn, jejichž cílem je dát osobám se zdravotním postižením možnost svobodné volby způsobu jejich života. Prioritní snahou je udržení existujících rodinných a sociálních vazeb a podpora osob s postižením v jejich co nejvyšší samostatnosti. Důležité je přistupovat k člověku jako k jedinečné lidské bytosti, hájit lidskou důstojnost a posilovat nezávislost každého jednotlivce.

V Jihomoravském kraji bude do konce roku 2020 již 119 lidem s postižením umožněno přejít z ústavní služby do bydlení v běžné zástavbě prostřednictvím sociální služby chráněné bydlení. Získali tak možnost k větší vlastní autonomii, samostatnosti i seberealizaci. Jedná se o lidi s mentálním postižením, kteří změnou způsobu poskytování služby a přestěhováním do běžného prostředí získali mnoho nových dovedností a zkušeností. V současné době jsou téměř všichni zaměstnáni na otevřeném nebo podporovaném trhu práce, vytvořili si nové přátelské vazby, v mnoha oblastech běžného života se osamostatňují a potřebují méně pomoci asistentů, než tomu bylo v minulosti. I když je podpora personálu v některých činnostech nadále nezbytná (nejčastěji nakládání s financemi, vyřizování na úřadech, zdravotní oblast), došlo k nepochybnému zkvalitnění života lidí s postižením, kteří si nové bydlení chválí a jak o oblibou říkají: „Už bych se nechtěl do domova vrátit“.

V následujícím roce Jihomoravský kraj plánuje pokračovat v transformačních aktivitách, v r. 2020 dojde k přestěhování dalších 48 klientů z velkokapacitních zařízení do malých individualizovaných služeb:

Paprsek ve Velkých Opatovicích – 12 uživatelů, kteří se původně měli stěhovat do rodinných domů ve Svitávce, kde se však kvůli protestu místních výstavba neuskutečnila.

1RD Benešov u Boskovic pro 4 osoby za 6 milionů, dlouhodobý pronájem pro 8 osob v Boskovicích, nastěhování od ledna 2020. Vše financováno z rozpočtu kraje.

Zámek Břežany – 24 uživatelů, Hostěradice, Hrušovan, 2+2 RD, každý dům pro 6 osob, financováno z ROPu, celkové náklady 69 milionů, spolufinancování JMK ve výši 7 mil, dokončení jaro 2020.

Srdce v domě v Klentnici – 12 uživatelů, Lednice, 2RD, každý dům pro šest osob, financováno z ROPu, celkové náklady 39 mil., spolufinancování JMK ve výši 13,5 mil, dokončení léto 2020.