Pomáháme zdravotnictví a sociálním službám

Opatření v oblasti zdravotnictví

1. Deset milionů korun pro Zdravotnickou záchrannou službu JMK
a) stabilizace lékařského týmu motivačními odměnami
b) náborový příspěvek k posílení počtu lékařů
c) zřízení nové výjezdové skupiny ve městě Brně

2. Milion korun pro Nemocnici Tišnov
a) Proplacení přesčasových hodin zdravotnického personálu

3. Navýšení finančních prostředků pro pohotovostní služby
a) pro zdravotní sestry v Nemocnici Boskovice
b) motivační příplatky v Úrazové nemocnici
c) zlepšení materiálního zázemí pohotovosti v Úrazové nemocnici


Opatření v oblasti sociálních služeb

1. Změny v Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 oproti roku 2016

a) Navýšení podílu spoluúčasti kraje na financování sociálních služeb v roce 2017 o cca 12 mil. Kč.

b) Zjednodušení a urychlení procesu hodnocení žádostí o finančních podporu. Pro rok 2017 je vypouštěno hodnocení žádostí dle věcných kritérií, neboť bude             financováno na základě vydaného pověření.

c) Zrušení limitů pro stanovení optimální výše finanční podpory. Toto opatření zamezí poskytovatelům sociálních služeb nadhodnocovat své požadavky a                     zároveň umožní kraji pružně reagovat při výpočtu finanční podpory na změny v rozsahu služby. V návaznosti na to budou žadatelé povinni uvádět opravdu             své reálné požadavky na dotaci, které budou dále kráceny na výši směrného čísla.

d) Zmírnění nerovných podmínek v ekonomickém prostředí neziskového sektoru, který nemá na rozdíl od obcí a jejich příspěvkových organizací přímý podíl              na výnosech z rozpočtového určení daní.

2. Rozdělení dodatečných ministerských finančních prostředků v rámci dofinancování ve výši 30 049 400 Kč pro poskytovatele sociálních služeb.

Finanční prostředky budou přerozděleny tak, aby všichni poskytovatelé sociálních služeb obdrželi finanční podporu z Jihomoravského kraje alespoň ve výši 61 % požadavku uvedeného v žádosti o finanční podporu na rok 2016. Tato hranice byla stanovena v návaznosti na objem disponibilních finančních prostředků, které MPSV přidělilo Jihomoravskému kraji v rámci navýšení dotace na sociální služby pro rok 2016.

Usnesení k uvedeným návrhům budou předložena na schůzi Zastupitelstva JMK 23.6. 2016.

V Brně 20.6.2016