ČLÁNKY

Memorandum ke Koncepci péče o duševně nemocné v Jihomoravském kraji

22. 2. 2016

Toto memorandum deklaruje společný záměr Jihomoravského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních pojišťoven vytvářet podmínky pro reformu psychiatrické péče pro duševně nemocné daného regionu. Koncepce péče o duševně nemocné bude postavena zejména na následujících principech:  

  • analýza současného stavu v oblasti péče o duševně nemocné v Jihomoravském kraji
  • zmapování stávajících poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (objekty, lidské zdroje, spádovost, struktura pacientů/klientů)
  • identifikace bílých míst (chybějících služeb, lidských zdrojů apod.)
  • definice optimálního nastavení služeb pro duševně nemocné
  • rozvoj terénních služeb s cílem udržet osoby s duševním onemocněním co nejdéle v jejich přirozeném prostředí (zajistit čerpání zdravotních i sociálních služeb), snížit počet hospitalizací (zkrátit délku hospitalizací, redukovat opětovné hospitalizace) a zejména řadě lidí s duševním onemocněním zvýšit kvalitu jejich života)
  • vytvoření sítě spolupracujících služeb lůžkové péče a terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním
  • vytvoření návrhu optimální sítě psychiatrické péče v Jihomoravském kraji ve struktuře akutní lůžkové péče (psychiatrická klinika FN Brno, lůžka všeobecných nemocnic a Psychiatrické nemocnice Brno-Černovice s cílem podpory regionálního komunitního principu), následná odborná zdravotní péče (Psychiatrická nemocnice Brno – Černovice), rezidenční zdravotně-sociální péče, terénní péče (specializované psychiatrické ambulance, terénní komunitní týmy, návazné sociální služby
  • terénní komunitní týmy – v počtech aktuálních potřeb vycházejících z aktuální analýzy (3-8), jsou tvořené zdravotnickými a sociálními pracovníky, jsou základem pro Centra duševního zdraví
  • vznik center duševního zdraví v souladu se standardem schváleným Psychiatrickou společností ČLS JEP
  • v oblasti vzdělávání realizovat edukační a destigmatizační aktivity zaměřené na odbornou veřejnost, osoby s duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, státní správu a samosprávu, osvětu široké veřejnosti.

Tisková zpráva – Sedmý rok projektu Gerontologická a organizační supervize

18. 1. 2016

Odborná podpora v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením pokračuje již sedmým rokem, objem financování viz tabulka. Plán na letošní rok: Online kurz pro rodiny, které pečují o seniory – potenciální komunikace s občany kraje na sociální síti. Zlepšování života v domovech pro seniory a propojování s širší komunitou – setkání s rodinnými pečujícími a taneční odpoledne. Připravili jsme speciální program pro zapojení rodinných pečujících a znovu jsme zařadili taneční odpoledne. Podpora práv osob s mentálním postižením využívajících služeb pobytových zařízení. Ve spolupráci se sdružením Rytmus a Sdružením na podporu lidí s mentálním postižením se budeme věnovat založení skupin sebeobhájců  a zkvalitňování pobytových služeb s přímým zapojením samotných klientů. Zaměříme se také na přípravu zájemců z řad uživatelů služeb k veřejným vystoupením, na podporu jejich aktivní účasti v pracovních skupinách apod. Divadelní festival souborů, jejichž členy jsou lidé s mentálním postižením. Rádi bychom tento festival otevřeli široké veřejnosti a k účasti na tomto festivalu přizvali i studenty JAMU a další profesionály i amatéry, které spojuje divadelní práce se specifickými skupinami.

Navýšení prostředků pro sociální služby

7. 12. 2015

Nad rámec finančních prostředků z MPSV posílíme v roce 2016 rozvoj sociálních služeb ze třech zdrojů: 1) 83 milionů z rozpočtu Jihomoravského kraje pro všechny poskytovatele zařazené do dotačního systému. Ve srovnání s loňským rokem navýšení o 20 milionů, rozdělení již na prosincovém zastupitelstvu, aby se finance k poskytovatelům dostaly co nejdříve. 2) Individuální projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK“. Projekt bude financován z Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 2). Předpokládaná realizace projektu : 1.4. 2016 – 28.2.2019. Předpokládané náklady : 240 mil. Kč (85 % z ESF, 10% státní rozpočet, 5% JMK). Předpokládané náklady pro 2. pololetí roku 2016: 60 mil. Kč 3) 25 milionů z rozpočtu Jihomoravského kraje na rozvojové projekty neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb, čerpání průběžné.

Rekapitulace nových výdajů JMK v oblasti zdravotnictví za rok 2015

7. 12. 2015

1) Dotační program na Domácí hospicovou péči, celkem v roce 2015 bylo vynaloženo 7.000 tis. Kč 2) Dotační program na podporu nestátním neziskovým organizacím v oblasti zdravotnictví byl v letošním roce posílen o částku 1.000 tis. Kč a celkem bylo vyplaceno 7.000 tis. Kč. 3) V rámci poskytování lékařské pohotovostní služby byly služby rozšířeny o poskytování asistenčních služeb i na pracovištích přímo nespadajících do základní koncepce. Celkem na tuto činnost bylo v roce 2015 vyplaceno 6.150 tis. Kč 4) Byl zakoupen manažerský SW pro optimalizaci ekonomického řízení nemocnic, který slouží k manažerskému zpracovávání dat prostřednictvím analýzy „ K dávek“ v měsíčních intervalech, což vede k optimalizaci vykazování provedených zdravotnických výkonu pojišťovnám, následně k optimalizaci využití kapacit zdravotnických zařízení. Cena SW včetně zaškolení a multilicence na tři roky činí celkově 1.573 tis .Kč.