ČLÁNKY

Jihomoravský kraj v prvním pololetí 2018 podpoří pro-rodinné organizace a obce dotacemi ve výši více jak šest miliónů korun.

11. 6. 2018

Jihomoravský kraj podpoří neziskové organizace a obce částkou ve výši téměř 6,5 miliónů korun na projekty z oblasti rodinné a seniorské politiky.   Z toho neziskové organizace, které požádaly o finanční podporu z dotačních programů na podporu služeb pro rodiny a na podporu neformálně pečujících osob obdrží částku 4,5 mil. Kč.   „Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje neziskové organizace, které pomáhají rodinám a podílejí se tak na posilování jejich stability. Tyto organizace připravují různé osvětové a vzdělávací programy nebo volnočasové aktivity pro celé rodiny. Neméně důležité jsou pro nás aktivity, které podporují mezigenerační soužití a vztahy. Dotační program na podporu pečujících osob má pomoci k překonávání obtíží se soustavnou neformální péčí o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora.“, uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.   Z dotačního programu na podporu služeb pro rodiny bylo uspokojeno 103 žadatelů částkou 20.000 až 35.000 Kč dle počtu získaných bodů, celkem byly rozděleny téměř 3 mil. Kč. V rámci dotačního programu na podporu pečujících osob bylo podpořeno 19 žadatelů částkami 55.000 až 108.000 Kč, celkem bylo rozděleno 1,5 mil. Kč.   „Rada aktuálně schválila a doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje podpořit další projekty za téměř 2 mil. Kč. Jedná se o individuální dotace např. na rozvoj projektu Family Point (500tis. Kč), které jsou provozovány v rámci celého kraje, dlouholeté úspěšné pro-seniorské projekty (Trojlístek – náhradní babička, KLAS – Kluby aktivních seniorů, mezigenerační dobrovolnický projekt Sousedé plus a vzdělávací projekt Spokojený senior 21. století) podpoříme částkou téměř 700tis. Kč. Pro obce jsme vyčlenili částku 750tis. na další provoz kontaktních center pro seniory“, doplnil Marek Šlapal.

Certifikáty auditu familyfriendlycommunity letos obdrželo dalších devět obcí

11. 6. 2018

Dalších devět obcí a měst z jižní Moravy získalo certifikát auditu familyfriendlycommunity. Jejich představitelům předal certifikáty náměstek hejtmana Marek Šlapal ve čtvrtek 17. května 2018 v prostorách brněnské Vily Löw-Beer. Akce se zúčastnily také zástupkyně Familie&Beruf Management GmbH z Rakouska pí Laura Hartig-Girardoni a pí Anja Mayer. Certifikáty převzali zástupci těchto obcí a měst: Brno-Bohunice, Brno-Medlánky, Brno-Židenice, Březina, Ivančice, Kostelec u Kyjova, Krásensko, Telnice a Vysočany (okres Blansko).   „Jsem rád, že v současné době realizace projektu v Jihomoravském kraji nadále pokračuje, mám také zájem, aby se v podpoře tohoto projektu ze strany kraje pokračovalo i nadále. Audit je výbornou aktivitou pro obce, které mají zájem o zvýšení své atraktivity pro rodiny a které mají zájem o komunikaci s občany na téma rodina. Jihomoravský kraj dostupnost projektu pro obce podporuje tím, že hradí poradce a hodnotitele auditu.“, řekl náměstek hejtmana pro rodinnou politiku Marek Šlapal.   Cílem auditu je pomáhat budování vztahů v obcích, pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodiny a podpořit vzájemné naslouchání o potřebách a problémech mezi občany a samosprávami. V Rakousku se díky auditu daří v obcích udržet mladé lidi, podpořit zvýšení porodnosti a nalákat nové občany k přistěhování. Tento nástroj rodinné politiky je velmi užitečný pro každou obec, až už tu malou nebo i pro větší město.   „Chtěl bych vyzvat města a obce, aby se do projektu zapojily, protože získají nové podněty na realizaci opatření od občanů a organizací, posílí vztah mezi samosprávou obce a veřejností,  v neposlední řadě si tak zajistí budoucí rozvoj obce za investování finančních prostředků do aktivit a akcí, které jsou občany žádané a potřebné.“, doplnil Marek Šlapal.   Jihomoravský kraj je prvním krajem z celé republiky, který se do implementace tohoto auditu zapojil.   Více informací o auditu můžete nalézt na stránkách www.auditfamilyfriendlycommunity.cz a o rodinné politice na webu www.rodinnapolitika.cz.

Už vás napadlo stát se pěstounem?

27. 2. 2018

Oddělení sociální práce, sociálně právní ochrany dětí a rodinné politiky odboru sociálních věcí JMK realizuje od konce ledna mediální náborovou kampaň, zaměřenou na vyhledávání nových, tzv. „dlouhodobých“ pěstounů, případně pěstounů na přechodnou dobu. Ti budou moci svou péči věnovat dětem především z Jihomoravského kraje, pro které bude tato forma náhradní rodinné péče potřebná. Jako součást kampaně bude v následujících měsících vysílat stanice Rádio Petrov rozhlasové spoty, zaměřené na tuto problematiku a rovněž se uskuteční diskuzní pořad na téma „pěstounské péče“. Dále pak v autobusech regionálních linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje bude ve spolupráci s akciovou společností KORDIS JMK zajištěna prezentace informativních letáků v elektronické formě. Obdobná prezentace bude realizována i ve vybraných nemocnicích v Jihomoravském kraji. V neposlední řadě byly spuštěny samostatné webové stránky Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.spo-jmk.cz, zaměřené na problematiku sociálně-právní ochrany dětí a obsahující nejen informace o uvedené kampani, ale i další informace k problematice sociálně-právní ochrany dětí, a to jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Zájemci se mohou také přímo obrátit na odbory sociálních věcí obcí s rozšířenou působností nebo získat informace na úřadu JMK. Mediální náborová kampaň i vytvoření webových stránek jsou součástí individuálního projektu „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003048), který spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu „Zaměstnanost“. Jeho realizátorem je Jihomoravský kraj. Celkové náklady nepřekročí 120 tisíc.

Pomoc seniorům nenabízí jen domovy pro seniory

27. 2. 2018

Služby sociální péče zaměřené na seniory představují nejvýznamnější segment sociálních služeb. S ohledem na demografický vývoj je nezbytné podniknout kroky, které připraví síť sociálních služeb na rostoucí počet osob starších 80 let a které umožní kraji získávat přesnější informace o potřebách obyvatel. Cílem Jihomoravského kraje je zabezpečit územně vyváženou síť sociálních služeb, která vychází z podpory péče poskytované v přirozeném prostředí, podporuje sdílenou péči rodiny a sociálních služeb. S ohledem na princip subsidiarity pomoci je vždy upřednostňována terénní péče před poskytnutím pobytových služeb. Základem sítě sociálních služeb pro seniory jsou pečovatelské služby. U terénních služeb síť sociálních služeb pro Jihomoravský kraj dlouhodobě reaguje na požadavky poskytovatelů na zvýšení kapacity v důsledku zvyšující se poptávky. Nárůst kapacity pečovatelských služeb není jen důsledkem demografického stárnutí. Pečovatelské služby výrazně mění svoji roli. Ze služeb pro domácnost se mění na služby, jejichž výkony více souvisí s podporou seniorů při sebeobsluze a hygieně. Je žádoucí, aby pečovatelské služby mohly pokrýt potřeby osob s těžkou či úplnou závislostí na pomoci, a proto je nezbytné, aby byly schopné poskytovat péči v průběhu celého dne a dostupné byly také o víkendech či svátcích. Z uvedených důvodů Jihomoravský kraj pro rok 2019 umožní jednotlivým pečovatelským službám, které rozšíří svoji nabídku na 12 hodin denně včetně víkendů, přijmout 3 pracovníky. Tak se podpoří setrvání seniorů v domácím prostředí. Jihomoravský kraj si klade za cíl, aby v síti sociálních služeb došlo ke sjednocení parametrů terénních služeb (časová dostupnost, rozsah úkonů), aby byl zajištěn minimální standard péče o všechny obyvatele kraje a sociální služby poskytovaly svým klientům pocit větší důvěry, jistoty a bezpečí. Všem občanům, kteří se obávají rizika snížené soběstačnosti si dovolím doporučit, aby se informovali o službách, které nabízí pečovatelské služby. Není nutné, aby ihned kontaktovali domovy pro seniory. V síti financování je 56 služeb, které mají celkový rozsah 636 úvazků a za rok 2017 obsloužili 12 650 klientů. Síť pobytových sociálních služeb pro seniory je určena především pro osoby s těžkou a úplnou závislostí na péči. Pobytové služby primárně řeší nepříznivou sociální situaci občana v případech, kdy pečující a terénní sociální služby nejsou schopni zajistit důstojný a bezpečný život. Pobytové sociální služby nenahrazují bezbariérové bydlení ani nedostupnou terénní péči. V Jihomoravském kraji působí 50 poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě 5 994 lůžek. Jihomoravský kraj zřizuje 16 příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě 1270 lůžek. Problémem u pobytových služeb je, že není patrné, jaká je míra kompetencí uživatele, jenž je důvodem k přijetí do služby. V systému sběru žádostí o přijetí do domovů přetrvává několik mýtů, které jsou často podporovány způsobem zjišťování služeb. Mezi mýty patří představa o tom, že pobytové služby jsou poskytovány plošně, přijetí pomůže včasné podání žádosti, nebo že řeší bytovou situaci žadatele. Taková žádost je přijata a není doporučena alternativa. Lůžka domovů pro seniory jsou koncipována pro osoby s těžkou či úplnou závislostí, tedy pro osoby, jejichž míra závislosti odpovídá 3. a 4. stupni závislosti dle příspěvku na péči Domovy pro seniory jsou povinny při přijetí každé žádosti provést sociální šetření a kde je zjišťována nepříznivá sociální situace žadatele. Nepříznivá sociální situace – oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Při zařazení či nezařazení žadatele do evidence žadatelů o danou sociální službu musí poskytovatelé uplatňovat postup, který zohledňuje výstupy ze sociálního šetření, rozsahu potřebné míry podpory až péče a způsobem poskytování dané sociální služby. Po uvolnění místa v pobytové sociální službě začíná výběr nového uživatele a sociální pracovník se vrací k danému žadateli, aby v rámci sociálního šetření opětovně ověřil: zjištění (popř. ověření a doplnění), v jaké životní situaci se osoba nachází, ověření, popř. doplnění aktuální nepříznivé sociální situace žadatele, a zda situace žadatele může být stále řešena poskytovanou sociální službou a ověření, zda žadatel stále patří do okruhu osob, kterým je sociální služba určena. Pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky, může být žadatel do pobytové sociální služby přijat. Žadatelům o pobytovou sociální službu a rodinným příslušníkům doporučujeme, aby se obrátili na příslušná zařízení a na webové stránky, kde jsou uvedeny podrobnější informace. Přehled všech registrovaných sociálních služeb zájemci naleznou na webovém odkazu: http://iregistr.mpsv.cz/

Volební program

1. 7. 2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2016 – 2020

Vy jste kraj. Pracujeme pro vás

Vážení spoluobčané,

dovolte nám nejdříve poděkovat. Osm let spravuje ČSSD díky Vaší podpoře a důvěře Jihomoravský kraj.

Za osm let jsme se o jižní Moravě a jejich problémech hodně naučili. O našem regionu, o lidech, kteří v něm žijí, i o nás samotných. Víme, že vést Jihomoravský kraj znamená hlavně pokornou a často mravenčí práci. Víme, že kraj jste vy – jeho občané. Víme, že pracujeme pro vás.

Na rozdíl od mnoha jiných stran a hnutí je za námi konkrétní práce a výsledky, které jsou vidět. Jsou to fungující krajské nemocnice, mnoho opravených škol, silnic, nových domovů pro seniory nebo hřišť pro děti a mládež. Jižní Morava je dnes regionem s bohatou kulturou a tradicí, ale také ohromným inovačním potenciálem. Místem, kde je radost žít, pracovat i studovat.

Mnoho je však ještě před námi. Chceme zachovat a rozvíjet to, co se osvědčilo. Chceme dál hledat nové cesty tam, kde současné postupy nefungují. V našem snažení se budeme vždy držet principu, že stát ani kraj nejsou firma, ale společenství lidí.

Bez vás však zmůžeme jen málo. Přijďte 7. a 8. října ke krajským volbám. Hlasujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pro budoucnost kraje – pro vaši budoucnost.

ZDRAVOTNICTVÍ

(Heslo: Zdraví není zboží a zdravotnictví není byznys)

Zdraví považujeme za hodnotu samu o sobě. Zdraví není zboží. Zachováme a zkvalitníme veřejnou síť zdravotnických zařízení. Zabráníme snahám o privatizaci, která by vedla ke zhoršení dostupnosti méně výnosných oborů. Zmodernizujeme zdravotnické zařízení ve všech okresech našeho kraje.

Budeme dbát o dobré vzdělávací a pracovní podmínky všech zdravotníků. I nadále chceme usilovat o zvyšování mezd lékařů, sester a dalších zaměstnanců v krajských zdravotnických zařízeních tak, aby ohodnocení odpovídalo náročnosti jejich práce. Velký důraz klademe na motivaci nemocničních lékařů, aby neodcházeli do soukromého sektoru. Naopak lékařům z privátních praxí chceme v co největší možné míře umožnit sloužit v krajských nemocnicích.

Navážeme na dosavadní modernizaci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Budeme Investovat nejen do technologií, ale také do lidí, abychom udrželi a získali nové kvalitní záchranáře.

Naším důležitým cílem je i zachování ekonomické stability krajských nemocnic. Rozpočty krajských zdravotnických zařízení budou schvalovány jako vyrovnané. Průběžným vyhodnocováním vývoje úhrad maximalizujeme míru efektivity při rozdělování a využívání zdrojů na rozvoj zdravotní péče v Jihomoravském kraji.

Zasadíme se o rozvoj péče domácí a hospicové, pro kterou nastavíme optimální systémové financování. Budeme usilovat o změny zákonů, které lépe propojí zdravotní a sociální péči.

Myslíme na pacienty se závažným duševním onemocněním. Propojíme lůžková a ambulantní zařízení s poskytovateli sociálních služeb, kteří jim pomohou s opětovným zapojením do společnosti. I s nemocí lze důstojně žít.

SOCIÁLNÍ POLITIKA

(Heslo: Umíme se postarat o ty, kdo pomoc potřebují)

Dali jsme si za úkol vytvořit maximálně příznivé podmínky pro to, aby senioři a občané s hendikepem mohli žít v kruhu rodiny a přátel. Přispějeme k systematickému rozvoji paliativní péče, podpoře pečujících, rodinných center a dalších projektů. Chceme prosadit pevné zakotvení statusu pečujících osob v zákoně.

Zasadíme se o rozšíření pobytových kapacit pro seniory. Budeme nadále rozvíjet úspěšné krajské projekty, jako jsou Rodinné nebo Senior pasy.

Chceme udržovat a rovnoměrně rozložit krajskou síť sociálních služeb. Zajistíme předfinancování sociálních služeb tak, aby poskytovatelé nebyli na začátku roku ve finanční tísni.

Myslíme i na občany sociálně vyloučené. Víme, že nejefektivnější cestou je vyloučení předcházet a ne jen řešit jeho následky. Ohroženou skupinou jsou bohužel i děti, kterým schází zázemí vlastní rodiny. Formou kvalitní pěstounské péče a v nezbytné míře také institucionální péče přispějeme k jejich sociálně-právní ochraně.

ŠKOLSTVÍ

(Heslo: Kvalitním vzděláním k dobré práci)

Základní princip, ze kterého vycházíme: každé dítě musí mít rovnocennou příležitost ke vzdělávání. Udržíme síť základních a středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a navýšíme kapacity poradenské činnosti ve školách.

Klíčovým tématem je pro nás i dostatečná nabídka předškolního a základního vzdělávání v jednotlivých regionech. Jsme proto proti slučování mateřských a základních škol, které podpoříme pouze a jedině tehdy, že kvalitu této nabídky neohrozí. V místech, kde přibývá dětí, například kvůli výstavbě nových bytů, budeme naopak preferovat zvyšování kapacit základních škol. V případech, kdy dojde z rozhodnutí zřizovatele ke zrušení jediné základní školy v obci, jsme připravení posílit takzvané školské autobusy a děti do školy v jiné obci dopravit.

Klademe důraz na uplatnění absolventů na trhu práce. Podpoříme učňovské a odborné školství. Jako velmi důležitou vnímáme provázanost vzdělávání s konkrétním podnikem či firmou. Zasadíme se o vznik nových technických a učebních oborů podle požadavků firem.

Věříme, že povolání učitele musí opět získat punc prestiže. Zvýšíme profesionalitu pedagogů a zavedeme účinné motivační programy a způsoby hodnocení. Spolu s tím budeme pokračovat v podpoře projektů modernizace výuky.

Zcela zásadní je pro nás rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí a žáků. Budeme podporovat Základní umělecké školy, sportovní, zájmové oddíly a navýšíme jejich kapacity. Zaměříme se také na budování a oživení sportovních ploch, ke kterým bude zajištěn volný přístup.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(Heslo: Víme jak na sucho a co proti záplavám)

Životní prostředí vnímáme jako přirozenou součást našich životů. Budeme dbát na odpovědné nakládaní s odpady, a to včetně podpory zpracování bioodpadů a likvidace černých skládek. Zasadíme se o výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod především v menších obcích.

Podporujeme obnovu a revitalizaci rybníků, remízků, hájů a tradičních říčních toků. Součástí naší ekologické politiky je systematická a trvalá péče o povrchové vody a snaha předcházet suchům a zmírňovat jejich případné následky.

Chceme důsledně podporovat systematické budování protipovodňových opatření. Zajistíme revitalizaci říčních systémů, omezení rizika povodní, zadržení vody v krajině, omezení vodní a větrné eroze či změny způsobu obhospodařování pozemků. Veškeré informace představíme veřejnosti na webovém portálu „Voda v krajině JMK“.

V centru naší pozornosti je ekologická výchova jako základní nástroj politiky v oblasti životního prostředí.

Chceme podpořit rozvoj smart regionů, snižování energetické náročnosti krajských zařízení či snižování emisí v dopravě. Autobusy v rámci IDS a krajská vozidla budou jezdit na zemní plyn a šetřit emise.

VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ

(Heslo: Jihomoravský venkov – kvalitní místo k životu; produkční zemědělství, ne jen lány řepky)

Usilujeme nejen o zastavení vylidňování venkova, ale také o jeho trvalý rozvoj. Proto podporujeme zvyšování dopravní dostupnosti a zkvalitňování systému integrované dopravy v Jihomoravském kraji, tvorbu pracovních míst na venkově a výrobu tradičních zemědělských produktů. Přirozenou součástí venkovské politiky je podpora místních občanských spolků a sdružení při obnově místních tradic, kulturní rozmanitosti a ekonomické rozvoje.

S ohledem na ekonomickou situaci zachováme či posílíme Program rozvoje venkova, v rámci kterého se v menších městech a obcích realizovaly projekty za stovky milionů korun.

Budeme pokračovat v podpoře lesního hospodářství, včelařství, vinařství a vinohradnictví. V oblasti vinohradnictví se nově chceme zaměřit na výzkum a propagaci nových technologií pěstování vinné révy a na podporu výsadby registrovaných a testovaných moravských klonů vinné révy.

Naši podporu budou mít také jihomoravští myslivci a rybáři. Budeme dále pokračovat s již nastavenou spoluprací s těmito organizacemi a dále ji rozvíjet.

ROZPOČTOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

(Heslo: Kraj – dobrý hospodář, priority určujete Vy!)

Naše osmileté působení ve vedení kraje prokázalo, že jsme odpovědnými hospodáři. I nadále je pro nás prioritní usilovat o vyrovnané rozpočtové hospodaření a stabilní ekonomický rating kraje. Jedním z našich cílů je zajistit maximální otevřenost a transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky, nadále budeme zvyšovat zapojení veřejnosti do přípravy rozpočtu JMK projektem „Váš kraj, Váš rozpočet“.

Investice navrhujeme směřovat především do vytváření podmínek pro domácí a zahraniční investory, čímž zvýšíme zaměstnanost. V naší pozornosti je i zvyšování atraktivity území prostřednictvím investic do regenerace starých průmyslových či vojenských areálů.

Budeme stále usilovat o odstraňování nesmyslných administrativních bariér při čerpání prostředků z EU. Chceme pokračovat v pravidelných informačních kampaních o možnostech čerpání z evropských fondů a budeme i nadále informovat veřejnost o rozsahu poskytovaných služeb v již realizovaných projektech.

BEZPEČNOST

(Heslo: Bezpečná jižní Morava)

Bezpečnost JMK a jeho obyvatel je pro nás prvořadou prioritou. Budeme i nadále podporovat finanční i materiální rozvoj profesionálních i dobrovolných složek IZS – Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, dobrovolných hasičů, Zdravotnické záchranné služby JMK a také Armády ČR. Zajistíme připravenost všech složek IZS na území JMK pro všechny typy mimořádných událostí, jako jsou živelné pohromy či migrační vlna.

Budeme pokračovat v projektu dostatečného nasvícení přechodů. Pomůžeme s odborným školením policistů a strážníků.

Vážíme si práce dobrovolných hasičů a dalších dobrovolných záchranářů, i nadále budeme z rozpočtu JMK systémově financovat jejich vybavení a také spolkovou činnost. Zajistíme přípravu řešení možné energetické krize (Blackout), ochrany zdrojů významných komodit, zejména pitné vody, řešení sucha jako výrazné hrozby zejména pro zemědělství v JMK, budeme koordinovat zvýšení bezpečnosti školských zařízení.

DOPRAVA

(Heslo: Pohodlí a dostupnost. Tak chápeme kvalitní dopravu)

V oblasti pozemních komunikací a dopravní infrastruktury klademe důraz na bezpečnost a rozvoj páteřní dopravní infrastruktury s cílem rychlého a kvalitního propojení regionů na dálniční síť.

U dálnic budeme prosazovat dostavbu D52, rozšíření dálnice u Brna, přípravu staveb D55 a především D43. Pro silnice I. tříd budeme podporovat přípravu a realizaci staveb brněnského velkého městského okruhu, stavbu obchvatů Znojma a Břeclavi a rekonstrukci silnic I/53 a I/43.

V oblasti silnic II. a III. třídy, se zavazujeme zvýšit investice na jejich zkvalitnění s maximálním důrazem na bezpečnost provozu. Velkou pozornost budeme věnovat letní i zimní údržbě. Zmapujeme potřebu dokončení sítě silnic III. třídy ke zlepšení dopravního  propojení jednotlivých obcí.

V oblasti železniční infrastruktury jsme pro přestavbu železničního uzlu Brno v návaznosti na výsledky odborné studie. Budeme dále podporovat modernizace a elektrifikace tratí na jižní Moravě. Podporujeme realizaci severojižního kolejového diametru Brno.  Zaměříme se na zkvalitnění přepravy cestujících po železnici a pořídíme nová kolejová vozidla do majetku Jihomoravského kraje.

I nadále budeme zkvalitňovat informační systémy tak, aby cestující byli dostatečně a včas informováni o aktuálním stavu ve veřejné dopravě. Zaměříme se na pohodlí a jednoduchost odbavení cestujících.

Zasadíme se o vyřešení dostupnosti veřejné dopravy zdravotně postiženým občanům. Sjednotíme slevy jízdného pro držitele ZTP a ZTP/P. Nedílnou součástí naší dopravní politiky je i podpora výstavby přestupních terminálů a zastávek IDS JMK a parkovišť s možností přestupu na veřejnou dopravu.

Naším cílem je snižování ekologické zátěže způsobené nákladní silniční dopravou, její vymístění z center měst obcí a přesun co možná největšího množství přeprav na železnici.

Leteckou dopravu vnímáme jako důležitý prvek k zajištění rychlého spojení se zahraničím, a proto podporujeme zkvalitňování služeb letiště Tuřany a stavíme se za jeho větší zapojení do osobní dopravy.

Zcela zásadní je pro nás bezpečnost. Proto budeme dále spolupracovat s BESIP a Centrem dopravního výzkumu na identifikaci a odstraňování rizikových míst na dopravní infrastruktuře. Plně se budeme věnovat prevenci a výchově dětí a mládeže. Naším cílem je i vybudování dopravních hřišť ve všech obcích s rozšířenou působností. Podpoříme bezpečnostní audit komunikací. Doporučíme umístění automatických radarů pouze na vhodných místech a zákonný postup vůči provozovatelům vozidel.

KULTURA

(Heslo: Naše kultura, naše bohatství)

Chceme nadále pečovat o kulturní dědictví našeho kraje. Specifickou pozici na území našeho kraje má archeologie (jako příklad za všechny můžeme uvést pravěké nálezy nebo nálezy z období Velké Moravy). Budeme rozvíjet archeologickou památkovou péči či specializaci archeologické péče například v rekreační zóně chráněné krajinné oblasti Moravského krasu.

Budeme finančně podporovat krajem zřizované příspěvkové organizace (Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hvězdárna Veselí nad Moravou, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Muzeum Brněnska, Muzeum Vyškovska, Muzeum Blanenska a Muzeum Boskovicka).

Dále budeme financovat regionální knihovny, kulturní a společenské aktivity. Budeme podporovat provoz kulturních institucí nadregionálního významu zřizovaných městem Brnem (Národní divadlo, Městské divadlo, Filharmonie) nebo zde sídlící (Český filharmonický sbor). Podpoříme významné kulturní akce a mezinárodní soutěže. V rámci podpory kulturních projektů plánujeme pořádání vlastních kulturních soutěží – Nejlépe opravená kulturní památka, Skrytá paměť Moravy. Podpoříme investiční akce zejména v oblasti rekonstrukcí památkových objektů.

SPORT A VOLNÝ ČAS

(Heslo: Pro dětství na hřišti a ne za počítačem)

Děti musí mít možnost prožít dětství venku s kamarády, ne jen za počítačem nebo u tabletu. Budeme i nadále podporovat pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže, které zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje.

Dále se zasadíme o zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na území Jihomoravského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu. Budeme prosazovat, aby na školních hřištích nezapadl s koncem vyučování zámek, ale aby na nich mohla mládež a děti sportovat a trávit svůj volný čas i po škole.

Chceme dál zvyšovat bezpečnost hřišť, aby se rodiče nemuseli zbytečně bát o zdraví svých malých sportovců. Budeme pokračovat v úspěšných a smysluplných projektech, jako je „Bezpečná branka“. Zasadíme se o výměnu co nejvyššího počtu starých ocelových či duralových fotbalových branek za brány z kompozitních materiálů a plastů, které díky mnohem menší váze minimalizují riziko úrazu.

Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem

27. 6. 2016

Tisková zpráva

 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 23.6.2016 schválilo znění textu Dohody o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem Vymezuje spolupráci, která byla deklarována dne 21. ledna 2016 podpisem Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskou republikou na základě této Rámcové smlouvy povede k zajištění zdravotní péče českým a rakouským občanům i v nepředvídatelných situacích bez ohledu na hranice či státní příslušnost. Obě smluvní strany se v Rámcové smlouvě zavázaly ke vzájemné reciprocitě přeshraniční spolupráce a k jejímu využívání v těch případech, kdy to bude z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen a odpovídajících zdravotnických zařízení vhodné. Tato Dohoda obsahuje konkrétní pravidla, která řeší stávající odlišnosti v systémech fungování záchranných služeb v obou zemích v oblastech vymezených Rámcovou smlouvou.

Koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji

V návaznosti na záměr Ministerstva zdravotnictví prosadit reformu psychiatrické péče, jejíž cílem je zajištění poskytování potřebné péče duševně nemocným v domácím přirozeném prostředí, byla Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 23. 6. 2016 schválena Koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.

Pracovní skupina, která se na tvorbě Koncepce podílela, byla složena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Jihomoravského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrické nemocnice Brno, Nemocnice Kyjov, o. p., a sdružení Práh.

Koncepce směruje k vytvoření systematické a koordinované zdravotně sociální péče o lidi se závažným onemocněním v Jihomoravském kraji. Obsahem Koncepce je hrubá analýza aktuální situace v Jihomoravském kraji, časový harmonogram a jednotlivé fáze vytváření systému komunitní́ péče a upozornění na další potřebné zdroje informací pro implementaci reformy psychiatrické péče.

Hlavním cílem Koncepce je zajištění komplexní péče o duševně nemocné, která prováže zdravotnické a sociální služby tak, aby nedocházelo k vypadávání pacientů ze systému péče, a následně̌ k nepříznivému průběhu zdravotního stavu a sociálnímu selhávaní. Koncepce má poskytnout podporu života pacientům se závažnými duševními chorobami s minimalizací délky hospitalizací a zajištěním čerpání péče ambulantní formou. Zároveň je Koncepce předpokladem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU pro účely její realizace.

V Brně 27.6.2016

Návaznost na schválenou Koncepci systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním

27. 6. 2016

Tisková zpráva Realizace projektů Sdružení Práh položí základy k vytvoření systému péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji

Díky dvěma aktuálním projektům „Síťování služeb v Brně“ a „Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševní nemocí“, může  Sdružení Práh pokračovat ve vytváření koordinované a spolupracující sítě zahrnující psychiatrické zařízení a sociální služby v Jihomoravském kraji.

Aktuálně máme navázanou spolupráci se všemi psychiatrickými lůžkovými zařízeními v Brně. Naši pracovníci (sociální pracovníci, psychiatrické sestry, psychologové) jsou schopni kontaktovat pacienty na oddělení již během hospitalizace, zmapovat jejich situaci a poskytnout následnou péči a podporu při jejich návratu domů. Po ukončení hospitalizace s nimi pracuje náš tým, aby dopad duševní nemoci byl na jejich život co nejmenší. Již třetím rokem takto úzce spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou a Vojenskou nemocnicí. Zároveň zde pořádáme psychoedukační skupinu pro rodiče.

V rámci projektu „Síťování služeb“ rozšíříme tuto formu spolupráce do Psychiatrické nemocnice Brno. Dva psychiatři a dvě psychiatrické sestry zmapují situaci u hospitalizovaných pacientů, a budou pomáhat s navázáním kontaktu pacientů se sociální službou. Naši pracovníci po hospitalizaci člověku s duševní nemocí usnadní přechod do jeho běžného prostředí, podpoří jeho spolupráci s ambulantním psychiatrem a společně se zaměří na snížení rizika návratu onemocnění. Do projektu jsou také zapojeny 2 psychiatrické ambulance. Propojením zdravotní lůžkové péče největších zařízení v JMK (Psychiatrická nemocnice Brno ročně hospitalizuje cca 600 lidí s psychózou, Psychiatrická klinika cca 350), psychiatrických ambulancí a terénních zdravotně sociálních služeb položíme základ systému následné péče a snížíme procento lidí, kteří se přestávající léčit, a zvýšíme počet lidí, kteří se z duševní nemoci zotavují.

Prostřednictvím projektu „Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním“ rozšíříme takto koordinovanou spolupráci do všech 5 okresů Jihomoravského kraje. V  okresních městech vzniknou metodická centra (Blansko, Břeclav, Znojmo, Hodonín, Vyškov), která se zaměří na meziresortní a mezioborovou spolupráci mezi různými subjekty – sociálními pracovníky obce, místními sociálními službami, úřady práce, policií, záchrannou službou a dalšími ve prospěch lidí se závažnou duševní nemocí. Budou organizovat pravidelná setkání, která akcelerují procesy vytváření regionálního modelu podpory lidí se závažným duševním onemocněním v souladu s reformou psychiatrické péče. Zvýšíme tak kapacitu dostupných služeb i v místech, kde dříve žádné služby pro lidi s duševním onemocněním nebyly (např. Břeclav).

Pracovníci centra budou zároveň na okresech rozvíjet terénní práci, která dosud citelně chyběla. Někteří lidé se závažnou duševní nemocí totiž brzy po propuštění přestanou docházet k psychiatrovi a zhoršuje se jim zdravotní stav. Služba tak musí dorazit za nimi, složená nejlépe ze zdravotních a sociálních pracovníků, psychologů a psychiatra. Pracovníci se také zaměří na podporu zaměstnávání, které je důležité pro udržení si bydlení a začlenění se do společnosti.

Budeme pomáhat zvládat situaci i jejich blízkým, aby byl pro ně život s člověkem se závažnou duševní nemocí snazší. Uspořádáme pro ně edukační a podpůrné skupiny a budeme je podporovat při zapojení se do meziresortních skupin.

Minulý rok jsme podpořili cca 800 lidí a jejich blízkých z JMK, díky dalším projektům, které zlepší dostupnost služeb, budeme moci podpořit cca 900 lidí a jejich blízkých.

Co díky našim projektům změní?

Příklad:

Nyní: Člověk s diagnózou schizofrenie je již poněkolikáté přijatý na oddělení kvůli tomu, že opět zažívá psychotický stav, přestal brát medikaci, neumí se o sebe postarat, nemá práci a hrozí riziko, že bude muset opustit byt kvůli neplacení nájmu.

Nově: Člověk s diagnózou schizofrenie hned při první atace je kontaktován zdravotně sociálním týmem a dle potřeby se do spolupráce zapojí sociální pracovník, psychiatrická sestra, psycholog, pracovní konzultant nebo peer konzultantem (člověk s vlastní zkušeností duševní nemoci). Tým jemu a jeho blízkým pomůže se zorientovat v této náročné životní situaci, pomůže mu s dodržováním léčby a její případnou úpravou, spolupracuje s jeho ambulantním psychiatrem, podporuje jej při návratu do školy, do práce, případně hledá způsob, jak dobře vyplnit volný čas.

Reagujeme tak na nejvíc problematickou situaci, kdy lidé s první atakou a jejich blízcí čelí následkům duševní nemoci a hledají způsob, jak pokračovat v předchozím způsobu života, jak to nejlépe jde – pomůžeme jim vrátit se do školy, do práce a udržet si co nejlepší zdravotní stav. Čím intenzívnější podpora bude při začátku duševního onemocnění, tím lépe se člověk může s následky duševní nemoci vyrovnat a sníží se tak riziko chronicity onemocnění.

Pokud bude vytvořen koordinovaný a kooperativní systém zdravotně sociálních služeb podporující lidi v terénu, v práci a bydlení, tak přispějeme k realizaci efektivního systému péče o lidi se závažným duševním onemocněním.

Počet léčených onemocnění podle diagnóz závažného duševního onemocnění v roce 2013 (ÚZIS, 2014)

Diagnóza Brno město Brno venkov Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK celkově
Schizofrenie F20-29 3517 333 396 347 683 289 596 6161
Afektivní poruchy F30-39 6409 1525 934 375 1885 361 710 12 199

Dr. Blanka Veškrnová, ředitelka Sdružení Práh, veskrnova@atlas.cz

721538611

www.prah-brno.cz,  www.cafeprah.cz

Pomáháme zdravotnictví a sociálním službám

20. 6. 2016

Opatření v oblasti zdravotnictví

1. Deset milionů korun pro Zdravotnickou záchrannou službu JMK a) stabilizace lékařského týmu motivačními odměnami b) náborový příspěvek k posílení počtu lékařů c) zřízení nové výjezdové skupiny ve městě Brně

2. Milion korun pro Nemocnici Tišnov a) Proplacení přesčasových hodin zdravotnického personálu

3. Navýšení finančních prostředků pro pohotovostní služby a) pro zdravotní sestry v Nemocnici Boskovice b) motivační příplatky v Úrazové nemocnici c) zlepšení materiálního zázemí pohotovosti v Úrazové nemocnici

Opatření v oblasti sociálních služeb

1. Změny v Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 oproti roku 2016

a) Navýšení podílu spoluúčasti kraje na financování sociálních služeb v roce 2017 o cca 12 mil. Kč.

b) Zjednodušení a urychlení procesu hodnocení žádostí o finančních podporu. Pro rok 2017 je vypouštěno hodnocení žádostí dle věcných kritérií, neboť bude             financováno na základě vydaného pověření.

c) Zrušení limitů pro stanovení optimální výše finanční podpory. Toto opatření zamezí poskytovatelům sociálních služeb nadhodnocovat své požadavky a                     zároveň umožní kraji pružně reagovat při výpočtu finanční podpory na změny v rozsahu služby. V návaznosti na to budou žadatelé povinni uvádět opravdu             své reálné požadavky na dotaci, které budou dále kráceny na výši směrného čísla.

d) Zmírnění nerovných podmínek v ekonomickém prostředí neziskového sektoru, který nemá na rozdíl od obcí a jejich příspěvkových organizací přímý podíl              na výnosech z rozpočtového určení daní.

2. Rozdělení dodatečných ministerských finančních prostředků v rámci dofinancování ve výši 30 049 400 Kč pro poskytovatele sociálních služeb.

Finanční prostředky budou přerozděleny tak, aby všichni poskytovatelé sociálních služeb obdrželi finanční podporu z Jihomoravského kraje alespoň ve výši 61 % požadavku uvedeného v žádosti o finanční podporu na rok 2016. Tato hranice byla stanovena v návaznosti na objem disponibilních finančních prostředků, které MPSV přidělilo Jihomoravskému kraji v rámci navýšení dotace na sociální služby pro rok 2016.

Usnesení k uvedeným návrhům budou předložena na schůzi Zastupitelstva JMK 23.6. 2016.

V Brně 20.6.2016

Projekty v sociální oblasti Jihomoravského kraje

6. 6. 2016

  1. Individuální projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK“.
JMK získal na realizaci projektu 260 mil. Kč (5% spoluúčast na financování ve výši 13 mil. Kč) v rámci operačního programu (OP) Zaměstnanost. Realizace  1.4.2016 – 30.4.2019. Projekt je zaměřen na finanční zajištění poskytovaných vybraných služeb sociální prevence (intervenční centrum, sociálně-terapeutické dílny, domy na ½ cesty, azylové domy) a zachování stávající sítě poskytovaných služeb, s důrazem pomoci sociálně vyloučeným osobám se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Průběžně probíhají veřejné zakázky na výběr poskytovatelů, následně podpisy smluv s poskytovateli  a od 1.7. – 1.9. bude zahájeno čerpání finančních prostředků.  
  1. Individuální projekt „Podpora sociálně-právní ochrany na KrÚ II.“, v rámci OP Zaměstnanost.
JMK podal žádost o čerpání finančních prostředků ve výši  cca 8 mil. Kč (5% spoluúčast JMK ve výši cca 400 tis. Kč). Obsahově je projekt zaměřen na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v JMK (formou vzdělávání, supervizí, metodické podpory atd. v JMK). Projekt předpokládá posílení personálního zabezpečení Odboru sociálních věcí KrÚ o 3 pracovníky po dobu realizace projektu (2 sociální pracovníci, psycholog).  Doba realizace 7/2016 – 6/2019   3. Individuální projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

MPSV realizuje v období 1/2016 – 6/2019 uvedený projekt, který je financován z OP Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na posílení kapacity orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti vytvoření sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. JMK je jedním z pilotních pracovišť v projektu. Uzavřením společného Memoranda se JMK připojí k realizaci. Veškeré aktivity jsou hrazeny z rozpočtu projektu (MPSV).

  V Brně  6.6.2016  

Tisková zpráva 4.4.2016

4. 4. 2016

Jihomoravský kraj získal na služby sociální prevence  260 milionů

  Jihomoravský kraj získal na služby sociální prevence 260.000.000,-Kč. Získané finanční prostředky budou doplněny spolufinancováním ze strany Jihomoravského kraje a budou čerpány v období od 1.7.2016 do 31.12.2018. Finanční prostředky budou použity na zajištění  azylových domů, domů na půli cesty, intervenčních  center a  sociálně terapeutických  dílen. Uvedené sociální služby  po dobu třiceti měsíců nebudou čerpat veřejné prostředky pro poskytovatele sociálních služeb. Tímto uspořené finanční prostředky zůstanou v dotačním systému a budou přerozděleny mezi ostatní poskytovatele sociálních služeb.  Sociální služby v Jihomoravském kraji  tak v následujících dvou letech získají řádově o desítky miliónů více než v roce letošním.  

Pomoc sociálním službám v letošním roce

  V orgánech krajské samosprávy doporučím rozdělení  finančních prostředků Jihomoravského kraje ve výši cca 34. 000 000,-Kč. Mimořádná finanční podpora formou dodatků ke stávajícím smlouvám bude určena sociálním službám v Jihomoravském kraji na základě provedené analýzy nákladů na úvazky pracovníků v přímé péči. S ohledem na nutnost zachování rovného přístupu je nutné, přistupovat k sociálním službám bez ohledu na zřizovatele. S ohledem na obecně nižší platy v neziskových organizacích lze předpokládat, že pomoc získají především neziskovky,  které poskytují ambulantní a terénní služby. Je to také v souladu s rozvojovou koncepcí kraje, která je schválena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.